Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

/Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της A. Φασομυτάκης Α.Β.Ε.Ε. εκφράζει τις αρχές και τις πεποιθήσεις της διοίκησης σχετικά µε την ασφάλεια τροφίμων και συνιστά τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση τους.

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων επηρεάζεται κυρίως από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, από τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, από την ισχύουσα νομοθεσία, από το τεχνολογικό επίπεδο των μέσων της παραγωγής και ελέγχου της ποιότητας και άλλους παράγοντες που σχετίζονται µε την επιχειρηματική θέση της Εταιρείας.

Αλλαγές πολιτικής μπορεί να αποφασίζονται όταν διαμορφώνονται νεότερες συνθήκες σε κάποιους από τους προαναφερθέντες παράγοντες.

Η Α. Φασομυτάκης Α.Β.Ε.Ε. επεξεργάζεται και συσκευάζει κατεψυγμένα αλιεύματα (ψάρια, μαλάκια και οστρακοειδή) στις εγκαταστάσεις της στο Ηράκλειο Κρήτης, εμπορεύεται και διακινεί κατεψυγμένα αλιεύματα από χώρες του εξωτερικού αλλά και από την τοπική αγορά από επιλεγμένους προμηθευτές , τα οποία διατίθενται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης εμπορεύεται και διακινεί κατεψυγμένα τρόφιμα με σκοπό την διευκόλυνση των πελατών της.

Οι βασικές αρχές της Πολιτικής  Ασφάλειας Τροφίμων στις οποίες βασίζονται όλες οι ενέργειες της Α. Φασομυτάκης Α.Β.Ε.Ε. είναι οι παρακάτω:

 • Παραγωγή και διάθεση προϊόντων ασφαλή και υγιεινά, απαλλαγμένα από κάθε πιθανότητα κινδύνου σύμφωνα µε τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων.
 • Παραγωγή και διάθεση προϊόντων που να καλύπτουν την ισχύουσα εθνική και διεθνή που αφορούν θέματα για την «Ασφάλεια των τροφίμων» και την «Περιβαλλοντική νομοθεσία»
 • Δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να αυξάνεται συνεχώς η εμπιστοσύνη των πελατών και των καταναλωτών και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους.
 • Δέσμευση για την συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών και την χρήση άριστων πρώτων υλών
 • Διατήρηση της εμπιστοσύνης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Διοίκηση, Εργαζόμενοι, Πελάτες, Προμηθευτές) ότι οι απαιτήσεις για την Ασφάλεια των Τροφίμων τηρούνται και ότι επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση αυτών.
 • Τήρηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και όλων των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Τήρηση των διαδικασιών και των απαιτήσεων των Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 22000 και FSSC22000.
 • Να εξασφαλίζει την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας και την ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων
 • Επικοινωνία των θεμάτων και των απαιτήσεων αναφορικά µε την Ασφάλεια των Τροφίμων σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη (Πελάτες, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Συνεργάτες).
 • Διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση και την υγιεινή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων εφαρμόζεται και γίνεται κατανοητή σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, μέσα από σαφείς διαδικασίες και τεχνικές οδηγίες. Ανασκοπείται και επικαιροποιείται ως προς τη συνεχή καταλληλόλητα της
 • Η Α. Φασομυτάκης Α.Β.Ε.Ε. δηλώνει τη δέσμευση της στην Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την επιτυχία της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω είναι ευθύνη κάθε εργαζομένου της εταιρείας σε όποια βαθμίδα και τμήμα του οργανισμού και αν ανήκει.


Η Διοίκηση

Ιωάννης Φασομυτάκης